a
Ket qua hoc tap
Alternate Text

Ngày 14 tháng 06 năm 2015

 
Mã số sinh viên: Xem điểm
Mã bảo vệ  

BẢNG KẾT QUẢ HỌC TẬP

Họ tên sinh viên: Nguyễn Khánh Duy
Lớp học: Đại học Thương mại Điện tử 10B
Chuyên ngành: Thương mại điện tử - D340122
Khóa học: 2014
Bậc đào tạo: Đại học
Loại hình đào tạo Chính quy

STT Tên môn học Mã lớp Tín chỉ Thường kỳ Tiểu luận Giữa kỳ Cuối kỳ Thực hành Tổng kết Ghi chú
Lần1 Lần2 Lần1 Lần2 Lần1 Lần2 BTTH Thi TBC Lần1 Lần2
Học kỳ 1 - Năm học 2014 -:- 2015
1 Anh văn 211148001 4 7.00     6.50   7.00           [B.3.Khá]
2 Giáo dục quốc phòng 1 212040224 4           7.00         7.00   [B.3.Khá]
3 Giáo dục thể chất 212040120 4           7.00         7.00   [B.3.Khá]
4 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 211200734 5 7.00     7.00   6.50         6.30   [B.3.Khá]
5 Toán C1 211346025 2 8.00     7.00   7.00         7.20   [B.3.Khá]
Học kỳ 2 - Năm học 2014 -:- 2015
6 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam 211200861 3 7.00     8.0   7.00         7.30   [B.3.Khá]
7 Giáo dục Quốc phòng 2 212040308 4 8     8.2   9         8.60   [A.1.Giỏi]
8 Kinh tế vi mô 210740420 3 8.00     7.50   7.00         7.30   [B.3.Khá]
9 Lý thuyết Tài chính tiền tệ 210840303 3 7.00     8.50   7.00         7.50   [B.3.Khá]
10 Nhập môn Tin học 210192403 3 8.00     8.50   8.00         8.20   [[B.3.Khá]]
11 Tư tưởng Hồ Chí Minh 211200524 2 7.00     8.50   7.00         7.50   [B.3.Khá]
12 Toán C2 211347026 2 7.00     7.50   7.50         7.50   [B.3.Khá]
Học kỳ 1 - Năm học 2015 -:- 2016
13 Anh văn chuyên ngành KD quốc tế 1 211014002 3                          
14 Kinh tế vi mô 210700401 3                          
15 Lập trình WEB 210170202 3                          
16 Phân tích thiết kế hệ thống 210191802 3                          
17 Pháp luật đại cương 211200613 2                          
18 Quản trị học 210740307 3                          
19 Tâm lí học đại cương 211002302 2                          
20 Xác suất thống kê (Toán chuyên đề 1) 211301102 2                          
Lưu ý: Nếu sinh viên đã đóng học phí nhưng dữ liệu hiển thị là bị cấm thi vì nợ học phí thì hãy liên hệ với khoa và yêu cầu được xét lại dự thi